Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás honlap látogatók részére

Az L TENDER ZRT. (továbbiakban: Társaság) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

név: L TENDER ZRT..
székhely: 9111 Tényő, Munkás u. 26.
postacím: 2890 Tata, Ady Endre u. 23.
honlap: www.ltender.hu
központi e-mail cím: office@ltender.hu
központi telefonszám: +36 (70) 886-5179
vezető tisztségviselő: Molnár Gábor vezérigazgató

Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés folyamatának leírása:      

A Társaság saját honlapot üzemeltet, amely a www.ltender.hu weboldal.

A honlap üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos informatikai feladatokat külső megbízott szervezet (VISI-NEXT Kft., 9022 Győr, Újkapu utca 31/A) látja el, aki ezen tevékenyégét adatfeldolgozóként végzi.

A honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.

A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy az által üzemeltetett honlapon keresztül a látogató felvegye vele a kapcsolatot. Az árajánlat kérés menüpont alatt az érintett neve (cégnév), e-mail címe, telefonszáma megadása után elküldheti az üzenetét. Az üzenet elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha nyilatkozik az adatkezelési tájékoztató megismeréséről és a hozzájárulás megadásáról, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

Ez a szabály érvényes azokra az adatokra is, amelyek nem közvetlen kapcsolatfelvételre irányulnak, hanem valamilyen egyéb ügyintézésére. Abban az esetben, ha a megadott adatok alapján a megküldött információk szerint egy másik adatkezelést kell megkezdeni, úgy a Társaságon belül az illetékességgel rendelkező ügyintézési pontra kerülnek az adatok, ahol az ott részletezettek szerint zajlik tovább az adatkezelés.

 Az adatkezelés célja:

A Társasággal történő kapcsolatfelvétel, árajánlat kérés elősegítése.

 Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

 kezelt adatok köre:

Név, cégnév, e-mail cím, telefonszám, üzenet szövege.

 Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Társaságot, úgy a Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig), vagy az érintett törlési kérelméig.

 Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

  • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
  • visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását,
  • kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)
  • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
  • élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).

Cookies

 Az adatkezelés folyamatának leírása:      

A látogatókról személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a weblap Google Analytics által (IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói szokások stb.), melyek a honlap látogatottsági statisztikáját szolgálják. Ennek során sütik (cookies) kerülnek elhelyezésre a látogató számítógépén.

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál.

A honlap üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos informatikai feladatokat külső megbízott szervezet (VISI-NEXT Kft., 9022 Győr, Újkapu utca 31/A) látja el, aki ezen tevékenyégét adatfeldolgozóként végzi.

Az adatkezelés célja:

A honlap látogatóiról személyhez kötött, automatikus adatrögzítés a felhasználási szokásokról Google Analytics, valamint cookiek segítségével.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

kezelt adatok köre:

IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói szokások, számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa.

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Társaságot, úgy a Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de maximum a rögzítéstől számított 2 évig.

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

 Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)
 kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).

***

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Társaság törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben, a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is, a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először Társaságunkkal vegye fel a kapcsolatot!

Scroll to top