Adatvédelmi tájékoztató álláskeresőknek

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás állásra jelentkezők részére

Az L TENDER ZRT. (továbbiakban: Társaság) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

név: L TENDER ZRT.
székhely: 9111 Tényő, Munkás u. 26.
postacím: 2890 Tata, Ady Endre u. 23.
honlap: www.ltender.hu
központi e-mail cím: office@ltender.hu
központi telefonszám: +36 (70) 886- 5179
vezető tisztségviselő: Molnár Gábor vezérigazgató

Az adatkezelés folyamatának leírása:

Az érdeklődők meghirdetett állásajánlatokra tudnak jelentkezni. Önéletrajzukat a www.profession.hu-n keresztül tudják eljuttatni az érintettek Társaságunknak. Az önéletrajzok alapján telefonos/ személyes interjúra kerül sor. A megfelelő munkavállaló kiválasztásáért a Társaság szakmai vezetője és a mindenkori vezető tisztségviselő a felelős. Az önéletrajzi adatokhoz a HR munkatársa, a szakmai vezető és a vezető tisztségviselő fér hozzá.

A Társaság főszabály szerint a célt nem ért önéletrajzokat későbbi felhasználás céljából nem tárolja el.

Amennyiben nem szeretné, hogy önéletrajzát tároljuk a megjelölt adattárolási határideig, úgy kérését bármikor jelezheti részünkre a hr@ltender.hu email címen. Ebben az esetben Társaságunk gondoskodik a munkára való jelentkezésekor megadott adatai törléséről.

Az adatkezelés célja:

A megüresedő álláshelyek betöltésére a megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása, munkaviszony jövőbeni létesítése céljából.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

Kezelt adatok köre:

Az érintett által az álláshelyre történő jelentkezés során megadott adatok: természetes személyazonosító adatok (a következő adatok együttesen: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve), lakóhely, tartózkodási hely, egyéb kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím, fax stb.) önéletrajz, motivációs levél adatai (előző, jelenlegi munkahely adatok, végzettségre, nyelvtudásra vonatkozó adatok, minden egyéb, amelyet az érintett pályázó az önéletrajzban, motivációs levélben szerepeltet) a felvételi eljárás (szóbeli/telefonos interjú) során használt kiválasztási módszerek eredményei.

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Társaságot, úgy a Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az érintett törlési kérelméig, maximum a pályáztatási folyamat lezárását követő három hónapig.

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)
 kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Társaság törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben, a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is, a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először Társaságunkkal vegye fel a kapcsolatot!

Scroll to top