Szolgáltatásaink

Adatvédelem

A GDPR Rendeletnek történő megfeleltetés keretében Társaságunk vállalja:
 • az ügyfél adatvédelmi auditját, tanácsadást, a folyamatok átalakítására javaslatok készítését
 • szabályzatok, dokumentációk teljes körű elkészítését
 • érdekmérlegelési tesztek, hatásvizsgálatok elkészítését
 • új adatkezelések megfeleltetését, az adatkezelés megfelelő kialakítását
 • adatvédelmi tisztviselői (DPO) feladatok ellátását
 • DPO támogató tevékenység ellátását
 • az éves kötelező adatvédelmi képzések lebonyolítását

Információbiztonság

Az információbiztonsági szolgáltatásunk keretében vállaljuk:
 • Az ügyfél rendszerének jogszabályi megfeleltetését
 • Szabályzati felkészítést,
 • Tanácsadást, teljes körű auditot,
 • Közműszolgáltatók számára a közműszámlázási rendszer auditra felkészítését,
 • Informatikai biztonsági felelősi feladatok teljes körű ellátását,
 • ISO27001 szabvány tanúsításra felkészítést és rendszerbevezetést,
 • A meglévő informatikai rendszer auditálását, teljesítményértékelését, kompetenciavizsgálatát
 • Információbiztonsági képzések lebonyolítását

Compliance

Az L-Tender Zrt. tevékenysége a compliance terület teljes körét lefedve, a megfelelési kötelezettség különböző területeit ismerő compliance szakjogászok  közreműködésével vállalja a komplex szolgáltatás ellátását.
 • állami és önkormányzati tulajdonban álló gazdadasági társaságok részére a 339/2019. Kormányrendelet alapján megfelelési tanácsadói szolgáltatás ellátása, a megfeleléshez szükséges dokumentációk elkészítése,
 • Integrált kockázatkezelési rendszer kiépítése, működtetése, meglévő rendszer módosítása, a kontrollterületek kialakítása és szabályozása
 • Integrált kockázatkezelési tanácsadói szolgáltatás ellátása,
 • Külföldi tulajdonban lévő vállatok compliance szempontú szabályozása az anyavállalat jogának és belső szabályainak megfelelően, a vállalatok compliance osztályának külső támogatása
 • vezetői tanácsadás, közreműködés a felelős vállalatirányítási rendszer kialakításában
 • a társasággal kapcsolatban álló személyek compliance (megfelelési) szempontú oktatása
 • bejelentővédelmi rendszerek kialakítása, felülvizsgálata, szabályozása
Szakterületeink 
 • megfelelőségi szempontú kockázatértékelés és kockázatkezelés;
 • pénzügyi- és adójog,
 • pénzmosás és korrupció elleni fellépés eszköz- és szabályozási rendszere,
 • munkajog és munkavédelem,
 • HR,
 • társasági jog,
 • fogyasztóvédelem,
 • környezetjog,
 • versenyjog,
 • köztulajdonban álló gazdasági társaságokra vonatkozó jogterületek,
 • adatvédelem és információszabadság,
 • információbiztonság.

DPO szolgáltatás

A GDPR három esetben teszi kötelezővé az adatvédelmi tisztviselő alkalmazását:
 • az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb közfeladatot ellátó szervek, önkormányzatok végzik;
 • az adatkezelő vagy adatfeldolgozó fő tevékenységei körébe olyan adatkezelések tartoznak, amelyek az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;
 • az adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, amennyiben a fő tevékenységei a személyes adatok különleges kategóriáinak és büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelésére terjed ki
Az adatvédelmi tisztviselő feladatai ellátása során köteles a jogszabályok szakértői szintű ismeretére, továbbá megfelelően ismernie kell az általa végzendő adatkezelési műveleteket, valamint az adatkezelő információs rendszereit és adatvédelmi igényeit. Társaságunk vállalja a DPO feladatok szakértői szintű ellátását, amelyet folyamatos kapcsolattartással, az ügyfél szervezetének és folyamatainak átvilágításával és ismeretével biztosítunk. Az adatvédelmi tisztviselő feladatkörébe tartozik többek között, hogy:
 • figyelemmel kísérje az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályváltozásokat;
 • ellenőrizze az adatkezelő személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést;
 • véleményezze az adatkezelő által kiadandó szabályzatok azon részeit, amelyek adatvédelmi kérdést érintenek;
 • közreműködjön az adatvédelmi incidens kivizsgálásában, ha az incidens olyan mértékű segítséget nyújtson az incidens Hatóság részére történő bejelentésében;
 • szükség esetén közreműködjön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól az adatkezelőhöz érkezett megkeresések megválaszolásában és a Hatóság által kezdeményezett eljárásban.
A legtöbb adatkezelő anyagi megfontolásból saját munkavállalói közül nevezi ki a DPO-t, amely mindaddig, amíg adatvédelmi probléma (incidens, érintetti panasz stb.) nem merül fel, nem okoz gondot, azonban azt tapasztaljuk, hogy a „kényszerből” kinevezett DPO-k nem képesek megfelelően ellátni a folyamatosan változó szabályozási környezetben ezeket a feladatokat.

DPO támogató szolgáltatás

DPO szolgáltatásunk mellett Társaságunk belső adatvédelmi tisztviselőknek is nyújt támogató szolgáltatást, amelynek keretében
 • figyelemmel kíséri az adatvédelmi (jog)szabályokat, azok változása esetén jelzést intéz az jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén, azt jelzi az adatkezelőnek, és javaslatot tesz annak megszüntetésére;
 • részt vesz az adatkezelő eljárásaiban, adatvédelmi szempontból javaslatokat tesz a tervezett metódusokkal kapcsolatosan;
 • szakmai segítséget nyújt az esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidensek kivizsgálásában;
 • támogatja az adatvédelmi tisztviselő Hatósággal való kommunikációját;
 • segítséget nyújt az adatvédelmi hatásvizsgálatok, valamint az érdekmérlegelések elkészítésében.
Scroll to top